Dzis jest 05.08.2021, imieniny Emila, Karoliny, Kary
advert 1
advert 2
advert 3
Technikum 4 - letnie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 07 lutego 2013 00:00
TECHNIKUM
 

 

Podbudowę programową technikum stanowi gimnazjum. Nauka w technikum trwa 4 lata. Technikum przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, umożliwiającego uzyskanie dyplomu i tytułu technika w wybranym zawodzie.
 
Technik budownictwa
Technik hotelarstwa
Technik logistyk
Technik ekonomista
Technik handlowiec
Technik mechatronik
Technik mechanik - obrabiarki sterowane numerycznie
Technik pojazdów samochodowych
Technik spedytor
Technik fotografii i multimediów

Technik organizacji reklam

Technik obsługi turystycznej

Technik ceramik

 

Absolwenci, którzy zdadzą zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymują EUROPASS - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Zawiera on szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu zawodowego wraz ze wskazaniem zawodów, do których wykonywania jest uprawniony. Suplement jest ściśle powiązany z zawodem. W danym kraju wszyscy posiadacze określonego dyplomu otrzymają do niego taki sam suplement. Struktura dokumentu jest jednolita dla wszystkich państw członkowskich UE, chociaż w Polsce w suplemencie dodatkowo umieszcza się numer dyplomu oraz nazwisko i imię posiadacza. Suplement jest wydawany bezpłatnie przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w języku polskim oraz, na życzenie posiadacza dyplomu, również w wersji angielskiej. Europass stwarza możliwości nauki i pracy w Europie, zwiększa szanse na rynku pracy.

Absolwenci technikum mogą kontynuować naukę w szkołach policealnych oraz na studiach wyższych.

 

 


TECHNIK BUDOWNICTWA

 
Ogólna charakterystyka zawodu:

 
Technik budownictwa zajmuje się:


  • prowadzeniem prac budowlanych,
  • opracowywaniem dokumentacji budowlanej,
  • sprawowaniem nadzoru budowlanego,
  • sporządzaniem obmiarów i kosztorysów,
  • wykonywaniem inwentaryzacji budowlanych,
  • projektowaniem, wykonywaniem lub sprawowaniem nadzoru nad realizacją małych obiektów inżynierskich.


Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:


Technik budownictwa powinien się odznaczać następującymi cechami:


  • dobry stan zdrowia,
  • odporność na długotrwały wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • spostrzegawczość i koncentracja uwagi,
  • odporność na stres.


Przedmioty zawodowe w całym cyklu kształcenia:


 • Budownictwo ogólne
 • Dokumentacja techniczna
 • Technologia zbrojarsko- betoniarska
 • Organizacja robót budowlanych
 • Język obcy zawodowy
 • Działalność gospodarcza w budownictwie
 • Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
 • Pracownia dokumentacji technicznej
 • Pracownia zbrojarsko betoniarska
 • Pracownia organizacji robót budowlanych
 • Pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargowej
 • Zajęcia praktyczne


Perspektywy zawodowe:

 
Typowymi miejscami pracy dla technika budownictwa są:


  • biura projektowo-budowlane,
  • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych,
  • wytwórnie prefabrykatów,
  • laboratoria,
  • własne firmy budowlane,
  • terenowe organa administracji państwowej w zakresie budownictwa.terenowe organa administracji państwowej w zakresie budownictwa.


TECHNIK HOTELARSTWA

 
Ogólna charakterystyka zawodu:

 
Technik hotelarstwa zajmuje się:


  • fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego (recepcja, służba piętrowa, gastronomia, usługi komplementarne),fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego (recepcja, służba piętrowa, gastronomia, usługi komplementarne),
  • kreowaniem rozwoju i planowaniem różnego rodzaju usług hotelarskich,
  • współpracą  z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie,
  • zbieraniem opinii o preferencjach klientów,
  • analizowaniem oferty konkurencji,
  • obserwacją rynku hotelarskiego.


Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:


Technik hotelarstwa powinien się odznaczać następującymi cechami:


  • pełna sprawność fizyczna i psychiczna (odporność na stres),
  • akceptowanie usługowego charakteru pracy,
  • dobra aparycja i wysoka kultura osobista,
  • łatwość komunikowania się z otoczeniem,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • zdolności innowacyjne i adaptacyjne,
  • samodzielność, odpowiedzialność, operatywność,
  • spostrzegawczość i podzielność uwagi.


Przedmioty zawodowe w całym cyklu kształcenia:


 

 • Podstawy hotelarstwa
 • Działalność recepcji
 • Marketing usług hotelarskich
 • Organizacja pracy i obsługa konsumenta
 • Podstawy działalności gospodarczej w hotelarstwie
 • Język obcy zawodowy
 • Pracownia hotelarstwa
 • Pracownia obsługi konsumenta
 • Pracownia informatyczna w hotelarstwie
 • Praktyki zawodowePerspektywy zawodowe:


Typowymi miejscami pracy dla technika hotelarstwa są:


  • obiekty bazy noclegowej (zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, schroniska, zajazdy, współczesna baza ruchoma: promowa, kolejowa, lotnicza),
  • organa administracji samorządowej zajmujące się usługami hotelarskimi,
  • branżowe organizacje i stowarzyszenia,
  • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług hotelarskich.  


TECHNIK LOGISTYK


Ogólna charakterystyka zawodu:

Technik logistyk zajmuje się:

  • planowaniem i organizowaniem procesów logistycznych w łańcuchu dostaw,
  • sporządzaniem dokumentów związanych z realizacją zadań logistycznych,
  • prowadzeniem rozmów handlowych i korespondencji handlowej w języku obcym,
  • ustalaniem należności za usługi logistyczne,
  • zarządzaniem zapasami oraz ustalaniem planu dostaw materiałów i towarów,
  • planowaniem i organizowaniem działań transportowych w przedsiębiorstwie,
  • prowadzeniem racjonalnej gospodarki opakowaniami w łańcuchu dostaw oraz gospodarki odpadami.


Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

Technik logistyk powinien się odznaczać następującymi cechami:


  • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
  • umiejętność podejmowania szybkich decyzji,
  • podzielność i koncentracja uwagi,
  • odporność na stres,
  • odpowiedzialność,
  • dobra pamięć,
  • dokładność.


Przedmioty zawodowe w całym cyklu kształcenia:
 


  • podstawy logistyki,
  • gospodarka zapasami i magazynem,
  • ekonomika logistyki,
  • transport i spedycja,
  • planowanie i logistyczne,  
  • systemy logistyczne,
  • gospodarka elektroniczna,
  • laboratorium logistyczno-spedycyjne,
  • laboratorium magazynowe,
  • język angielski dla logistyków,
  • język obcy dla logistyków,
  • podstawy przedsiębiorczości.


Perspektywy zawodowe:


Typowymi miejscami pracy dla technika logistyka są:

  • działy logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych,
  • jednostki samorządu terytorialnego (na stanowiskach specjalisty do spraw: sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, gospodarki odpadami, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań, transportu wewnętrznego).

TECHNIK EKONOMISTA


Ogólna charakterystyka zawodu:


 

Wybór kierunku Technik ekonomista
- to Twoja pierwsza trafna inwestycja!Jeżeli jesteś osobą mającą wszechstronne zainteresowania, interesujesz się tym , co dzieje się wokół Ciebie w sferze społecznej, ekonomicznej, biznesowej, chętnie pracujesz sam lub w zespołach i marzysz o ciekawej pracy zawodowej - ten zawód jest właśnie dla Ciebie!Technik ekonomista to zawód szerokoprofilowy, zawód który otwiera przed Tobą wiele możliwości:

 • naukę ukończysz egzaminem maturalnym;
 • otrzymasz możliwość rozpoczęcia studiów we wszystkich kierunkach, nie tylko ekonomicznych;
 • zostaniesz przygotowany do egzaminu zewnętrznego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w dwóch kwalifikacjach, zgodnie ze standardami europejskimi;
 • tytuł technika - ekonomisty pozwali na podjęcie pracy we wszystkich instytucjach i firmach;
 • zajęcia przygotują Cię do prowadzenia własnej firmy i pozyskania środków na jej prowadzenie;


Jako absolwent technikum ekonomicznego będziesz potrafił, m.in.:

 • prowadzić kancelarie, sekretariaty np. instytucji rządowych,  finansowych, podmiotów gospodarczych, w tym obsługiwać wszystkie urządzenia biurowe;
 • prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, handlowych, finansowych;
 • organizować własną działalność gospodarczą;
 • interpretować i stosować przepisy prawa;
 • zorganizować reklamę firmy;
 • prowadzić negocjacje, organizować prace indywidualne oraz w grupach;
 • zajmować się sprawami zatrudnienia oraz wynagrodzeń;
 • posługiwać się językiem obcym w kontaktach z kontrahentami, instytucjami
 • obsługiwać specjalistyczne programy komputerowe (m.in.: księgowe, kadrowe, biurowe)
 • obsługiwać typowe maszyny i urządzenia biurowe.   


To tylko niektóre umiejętności, które zdobywa uczeń tego kierunku


W jaki sposób Ty wykorzystasz tak szeroki wachlarz kwalifikacji
- zależy tylko od Ciebie. Możliwości jest wiele!


I na koniec cechy osobowe, które przydają się ekonomiście:

 • spostrzegawczość
 • zdolność koncentracji uwagi
 • wyobraźnia i myślenie twórcze
 • samodzielność w realizacji zadań
 • dokładność
 • znajomość czterech podstawowych działań matematycznych
 • ciekawość
 • gotowość ciągłego specjalistycznego dokształcania się.


 

Przedmioty zawodowe w całym cyklu kształcenia


 • Działalność gospodarcza
 • Planowanie i sprawozdawczość w organizacji
 • Język obcy zawodowy
 • Rachunkowość i analiza finansowa
 • Pracownia działalności gospodarczej
 • Pracownia planowania i sprawozdawczośći
 • Pracownia rachunkowości i analizy finansowej
 • Praktyki zawodoweTECHNIK HANDLOWIEC


Ogólna charakterystyka zawodu:

Technik handlowiec zajmuje się:

  • organizowaniem i prowadzeniem działalności handlowej,
  • zarządzaniem działalnością handlową przedsiębiorstw o różnych formach własności,
  • realizowaniem podstawowych funkcji handlowych,
  • rozpoznawaniem potrzeb konsumentów,
  • podejmowaniem działań reklamowych i marketingowych.


Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 
Technik handlowiec powinien się odznaczać następującymi cechami:


  • dobry ogólny stan zdrowia,
  • wysoki poziom aktywności, operatywność w działaniu,
  • odporność psychiczna,
  • dobra pamięć, spostrzegawczość,
  • kultura osobista,
  • dobra prezencja,
  • zdolność koncentracji i podzielności uwagi,
  • uzdolnienia rachunkowo-matematyczne,
  • komunikatywność,
  • umiejętności organizatorskie,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • otwartość na innowacje organizacyjno-techniczne i technologiczne.


Przedmioty zawodowe w całym cyklu kształcenia:


  • podstawy ekonomii,
  • technika biurowa,
  • statystyka,
  • zasady rachunkowości,
  • marketing,
  • elementy prawa,
  • ekonomika handlu,
  • rachunkowość handlowa,
  • towaroznawstwo,
  • reklama,
  • język obcy zawodowy.


Perspektywy zawodowe:

 
Typowymi miejscami pracy dla technika handlowca są:


  • przedsiębiorstwa handlowe (jako specjaliści od marketingu, akwizycji towarów, reklamy, księgowości),
  • hurtownie,
  • punkty sprzedaży detalicznej,
  • własna firma handlowa,
  • sieci handlowe polskie i zagraniczne


TECHNIK MECHATRONIK


Ogólna charakterystyka zawodu:

Technik mechatronik zajmuje się:

  • diagnostyką i naprawą urządzeń mechatronicznych z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych,
  • projektowaniem prostych układów mechatronicznych z zastosowaniem programów komputerowych,
  • obsługą i programowaniem robotów przemysłowych,
  • automatyką i obsługą urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych,
  • serwisem układów sterujących współczesnych samochodów.


Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:


Technik mechatronik powinien się odznaczać następującymi cechami:


  • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
  • percepcja kształtów,
  • koncentracja uwagi,
  • dokładność,
  • spostrzegawczość,
  • zdolności manualne,
  • uzdolnienia planimetryczne,
  • zainteresowania techniczne i informatyczne.


Przedmioty zawodowe w całym cyklu kształcenia:


 • Elektrotechnika i elektronika
 • Technologie i konstrukcje mechaniczne
 • Pneumatyka i hydraulika
 • Urządzenia i systemy mechatroniczne
 • Działalność gospodarcza w branży mechatronicznej
 • Język obcy w branży mechatronicznej
 • Pomiary w układach elektrycznych i elektronicznych
 • Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
 • Wykonywanie pomiarów w układach pneumatyki i hydrauliki
 • Obsługiwanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Projektowanie i programowanie w mechatronice


Perspektywy zawodowe:

 
Typowymi miejscami pracy dla technika mechatronika są:


  • zakłady o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym,
  • zakłady prowadzące usługi w zakresie projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • zakłady serwisowe urządzeń mechatronicznych,
  • hale produkcyjne, laboratoria
  • samodzielna działalność gospodarcza.


TECHNIK MECHANIK - obrabiarki sterowane numerycznie


Ogólna charakterystyka zawodu:


Technik mechanik o specjalizacji obróbka skrawaniem zajmuje się:

  • przygotowywaniem obrabiarek skrawających ogólnego przeznaczenia do planowanej obróbki,
  • wykonywaniem obróbki na obrabiarkach ogólnego przeznaczenia,
  • dobieraniem technologii naprawy maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia,
  • programowaniem obrabiarek CNC,
  • wykonywaniem przedmiotów na obrabiarce CNC,
  • komputerowym wspomaganiem programowania obrabiarek CNC.
  • wykonywaniem konserwacji obrabiarek skrawających do metalu,
  • przeprowadzaniem kontroli jakości wyrobów wykonanych w procesach obróbki.

  
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 
Technik mechanik o specjalizacji obróbka skrawaniem powinien się odznaczać następującymi cechami:


  • zdolność koncentracji, podzielność uwagi,
  • odpowiedzialność, cierpliwość, wytrwałość,
  • systematyczność i dokładność,
  • zainteresowania techniczne,
  • koordynacja wzrokowo-ruchowa, koordynacja słuchowo-ruchowa,
  • wyobraźnia przestrzenna.


Przedmioty zawodowe w całym cyklu kształcenia:


 • Technologia obróbki skrawaniem z materiałoznawstwem
 • Podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Eksploatacja obrabiarek skrawających
 • Podejmowanie działalności gospodarczej
 • Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 • Język obcy zawodowy
 • Pracownia podstaw konstrukcji maszyn
 • Pracownia programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyki zawodowe


Perspektywy zawodowe:

 
Typowymi miejscami pracy dla technika mechanika o specjalizacji obróbka skrawaniem są:


  • przedsiębiorstwa produkcyjne, wykorzystujące obróbkę skrawaniem, zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników,
  • zakłady budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców,
  •  wszystkie zakłady przemysłu metalowego w działach produkcyjnych (przy obsłudze obrabiarek konwencjonalnych i nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie), naprawczych (w narzędziowniach), prototypowniach,
  • zakłady przemysłowe, zakłady mechaniczne,
  •  zakłady usługowe, zakłady rzemieślnicze.


TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH


Ogólna charakterystyka zawodu:

Technik pojazdów samochodowych zajmuje się:

  • organizowaniem procesów obsługi i naprawy pojazdów samochodowych oraz prowadzeniem dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
  • dokonywaniem oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów,
  • wykonywaniem napraw pojazdów samochodowych oraz kontrolowaniem jakości wykonywanych napraw,
  • weryfikowaniem części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych,
  • prowadzeniem usług motoryzacyjnych,
  • sprzedażą pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych.


Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 
Technik pojazdów samochodowych powinien się odznaczać następującymi cechami:


  • zainteresowania techniczne, otwartość na innowacje technologiczne,
  • koordynacja zmysłowo-ruchowa,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • podzielność i koncentracja uwagi,
  • szybka orientacja i spostrzegawczość,
  • odporność na warunki środowiska pracy.


Przedmioty zawodowe w całym cyklu kształcenia:


 • Technologia i podstawy konstrukcji maszyn
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Budowa i naprawa pojazdów samochodowych
 • Diagnozowanie pojazdów samochodowych
 • Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych
 • Organizacja i zarządzenie przedsiębiorstwem samochodowym
 • Język obcy zawodowy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Pracownia podstaw konstrukcji maszyn
 • Pracownia elektrotechniki i elektroniki
 • Pracownia obsługi pojazdów samochodowych
 • Pracownia samochodowa
 • Zajęcia praktyczne

 

Perspektywy zawodowe:

Typowymi miejscami pracy dla technika pojazdów samochodowych są:

  • salony obsługi i sprzedaży samochodów,
  • warsztaty naprawcze pojazdów samochodowych,
  • stacje diagnostyki pojazdów, stacje kontroli pojazdów,
  • firmy przewozowe i kurierskie,
  • firmy sprzedające części i materiały eksploatacyjne,
  • firmy produkujące podzespoły samochodowe oraz konkretne modele pojazdów,
  • zajazdy i bazy transportowe.


TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

Ogólna charakterystyka zawodu:


Środowisko naturalne w Polsce jest bardzo zanieczyszczone. Dzięki nam możesz poszerzyć kręgi osób, którym leży na sercu stan polskiego środowiska naturalnego. U nas zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem i promieniowaniem. Pokażemy Ci, jak oznaczać parametry określające stopień zanieczyszczenia wody, powietrza, poziom hałasu oraz stopień zanieczyszczenia gruntów i gleby. Nauczysz się wykonywania pomiarów poziomu hałasu
i drgań mechanicznych. Dowiesz się, jak badać i kontrolować emisje oraz imisje zanieczyszczeń. Pokażemy Ci,
jak przygotowywać propozycje zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym oraz jak prowadzić kampanie na rzecz poprawy stanu środowiska, w szczególności kampanie w zakresie edukacji ekologicznej.

Perspektywy zawodowe: ośrodki badań i kontroli środowiska, terenowe organa administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska, stacje sanitarno-epidemiologiczne, itp.


TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

Ogólna charakterystyka zawodu:

Technik fotografii i multimediów zajmuje się:

  • wykonywaniem zdjęć do legitymacji, portretowych, reklamowych, reportażowo-prasowych, dokumentacyjnych oraz fotokopii pism i dokumentów,
  • obróbką chemiczną materiałów fotograficznych,
  • zapisem, przetwarzaniem i wizualizacją informacji obrazowej,
  • prowadzeniem i nadzorowaniem procesów technologicznych,
  • komponowaniem obrazu podczas wykonywania zdjęć i filmów.


Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 
Technik fotografii i multimediów powinien się odznaczać następującymi cechami:


  • uzdolnienia techniczne i manualne,
  • systematyczność, dokładność,
  •  cierpliwość,
  • wrażliwość na estetykę, zmysł artystyczny,
  • umiejętność samokontroli i samooceny,
  • podatność na innowacje,
  • dobry wzrok, dobra sprawność fizyczna.


Przedmioty zawodowe w całym cyklu kształcenia:


  • podstawy fotografii,
  • techniki fotograficzne,
  • podstawy kompozycji obrazu,
  • procesy fotograficzne,
  • technika cyfrowa w fotografii,
  • techniki multimedialne,
  • urządzenia fototechniczne,
   <
  • marketing i reklama usług fotograficznych,
  • zajęcia praktyczne,
  • praktyka zawodowa.


Perspektywy zawodowe:


Typowymi miejscami pracy dla fototechnika są:

  • usługowe, profesjonalne i przemysłowe laboratoria fotograficzne,
  • zakłady przemysłu fotooptycznego i optycznego, fotochemicznego,
  • przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny,
  • wydawnictwa i drukarnie,
  • telewizja i wytwórnie filmowe,
  • laboratoria naukowo-badawcze, kryminalistyczne, medyczne, archeologiczne, geologiczne,
  • ośrodki historyczne, archiwa, muzea,
  • agencje prasowe, fotograficzne i reklamowe,
  • redakcje czasopism,
  • własny zakład fotograficzny.


TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Na dynamicznie rozwijającym się rynku reklamy i mediów, na którym jak grzyby po deszczu wyrastają agencje PR, to niewątpliwie zawód z przyszłością. Nauczymy Cię, jak przygotować profesjonalną kampanię reklamową z wykorzystaniem różnorodnych technik reklamy wizualnej, sesję fotograficzną i filmową, wystawę czy pokaz. Dowiesz się wszystkiego o pisaniu radiowych
i telewizyjnych scenariuszy reklamowych, grafice komputerowej i technikach marketingowych. Poszerzysz też swoją wiedzę
z historii sztuki oraz umiejętności w zakresie rysunku. Pokażemy Ci, na czym polega skuteczny PR. Nauczymy Cię również efektywnej sprzedaży usług reklamowych oraz jak przygotować profesjonalną ofertę handlową. Zapewnimy Ci również zajęcia praktyczne, bo wiemy, że w tej branży najważniejsze jest doświadczenie.

Perspektywy zawodowe: agencje reklamowe, działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw, środki masowego przekazu, agencje PR, itp.


TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

 

Jak zorganizować wycieczkę doskonałą? Jak sprawić, by wracający z urlopu klient był wypoczęty i zadowolony? Tego dowiesz się u nas! Pokażemy Ci, jak zorganizować każdą imprezę turystyczną, jak spełnić oczekiwania klientów i jak nie dać się zaskoczyć ich nieoczekiwanymi prośbami i życzeniami. Dowiesz się, jak profesjonalnie informować klientów o warunkach uczestnictwa w imprezie turystycznej, o programie
i jakości usług. Nauczymy Cię selekcjonowania ofert usługodawców pod kątem przygotowania własnego produktu. Dowiesz się, jak obserwować rynek usług turystycznych i jak go analizować, by dostosować własną ofertę do popytu.
Perspektywy zawodowe: biura podróży, agencje turystyczne, ośrodki informacji turystycznej, domy wczasowe, własna działalność gospodarcza, itp.

 

 


TECHNIK CERAMIK


W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: określać właściwości surowców, materiałów i gotowych wyrobów ceramicznych; dobierać surowce do sporządzania określonej masy ceramicznej;  kształtować wyroby ceramiczne metodami ręcznymi i mechanicznymi; dobierać metody wypalania w zależności od technologii wytwarzania wyrobów ceramicznych, stosować metody i techniki suszenia, wypalania i zdobienia wyrobów ceramicznych, nadzorować procesy obróbki mechanicznej wyrobów ceramicznych, wytwarzać wyroby ceramiczne z zastosowaniem różnych technologii, technik wykończeniowych
i zdobniczych, obliczać zdolność produkcyjną maszyn
i urządzeń przemysłu ceramicznego,  stosować specjalistyczne programy komputerowe, posługiwać się terminologią zawodową, posługiwać się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych, kierować zespołem pracowników, prowadzić działalność gospodarczą.


CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ceramik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


 1.  wykonywania prac związanych z procesem wytwarzania płytek ceramicznych, ceramiki budowlanej, ceramiki szlachetnej, technicznej, elektrotechnicznej i elektronicznej;
 2. wykonywania prac związanych z procesem wytwarzania porcelany sanitarnej, kamionki, materiałów ogniotrwałych
  i ściernych;
 3. nadzorowania procesów produkcji wyrobów ceramicznych. Zawód technik technologii ceramicznej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy
  i zainteresowania uczniów.

Tematyka specjalizacji może dotyczyć:


technologii ceramiki budowlanej;
technologii ceramiki ogniotrwałej;
technologii materiałów ściernych;
technologii ceramiki szlachetnej;
technologii ceramiki sanitarnej.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE:


Technik technologii ceramicznej może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach ceramiki budowlanej,zakładach materiałów ogniotrwałych, zakładach chemicznych. 

Opracowanie: Diana Dumara, Renata DumaraPoprawiony: wtorek, 05 czerwca 2018 17:55
 

Reklama

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 66 gości 

Pracownie w ZS